Logo

Nhatrang Dream Show

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Nha Trang Dream  là dự án có quy mô lớn được công ty TNHH Hải Đăng của Việt Nam và công ty giải trí Hoa Kỳ Gold Coast hợp tác để quảng bá nền văn hoá Việt Nam thông qua các điệu múa  biểu diễn dân gian. Những điêu múa tuyệt vời sẽ để lại ấn tượng khó quên trong lòng quý khách...

Thiên Thủ Quan Âm


Huế Thương


Hồn Việt


Duyên dáng Việt Nam


STT Performance  act Content Notice
1   The charm of Vietnam   Fashion & Dance   Vienamese traditional dress “ Ao Dai”
 
2   “ Vietnamese Soul”   Dance   The power of Hung King dynasty
 
3   Ly Hoai Nam   Flute Solo  
 
4   National Flower   Dance   Image of lotus by Vietnamese women
 
5   Puppet Show   Dance   The imitation of Vietnamese immaterial   culture
 
6   The belief of Ancient Tower   “Chàm” Dance   Ponaga tower
 
7   “Cung đàn đất nước”   Monochord Solo  
 
8   “ Du Xuân”   Dance with umbrella   Modern Vietnamese traditional dance
 
9   Fantasy Vietnam   Two-stringed     Vietnamese traditional musical     instrument  
 
 
 
10   “Huếthương”   Dance with conical hat   Hue traditional dance
 
11   “ Vungroiquấtngựa”   Bamboo flute Solo  
 
12   “ThiênThủQuanÂm”   Dancing   Buddhism culture
 
13 “Xuânquêhương”   “ĐànTranh” Vietnamese traditional instrument solo  
14   “Duyênquê”   Dancing with traditional Vietnamese drum
 
  Traditional Vietnamese drum
15   “Kểchuyệnngàymùa”
  “Khúcnhạchành”
  Vietnamese traditional two strings instrumentsolo